پایگاه خبری تحلیلی نیمرخ گیلان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مریم شوکتی

سردبیر و قائم مقام مدیر مسئول: بابک محب پور