اینجا چراغی روشن است

من آسایش را برای همه میخواهم...